Doug Snyder

President

Eric Hensley

Vice President

Anthoney Hill

Treasurer

Karen Snyder

Secretary

Tony Payne

Operations

JDYFL / TJYFL

PO Box 594

Charlottesville, Va 22911